Beeztrap KOTM – Fly Girl (Remix) feat. Oseikrom Sikanii & Gyakie Lyrics

Beeztrap KOTM – Fly Girl (Remix)

Get the right lyrics for “Fly Girl,” the latest single by Beeztrap KOTM featuring Oseikrom Sikanii & Gyakie. The track was produced by Pixel.

Nwansena pobire
Abɛ si me kuro so
Yie
Ɛhyehye me (hyehye me)
Wonti mayɛ slow for days
For days, I no see ma babe
Ma bake wedding cake
Ma totɔ wedding lace
But she no want see ma face
Talk about the things I do
And flights I book to Europe
Dubai
Sɛ yɛnkɔ di Holidays
I’m inlove but she’s not
I got the money, she no want
What do girls really want
What do some girls really want

Fly girl bi a
Fly girl bi a
M’ani wɔ mu
Ɔse ɔntumi ne mennyɛ hwee biom
Ntumi nnyɛ hwee biom
Deɛn na mayɛ aa
Ɔntumi nka
Yiee
Deɛn na mayɛ
Me bisa no aa ɔntumi nka
(Ɔdɔ no asa)
Fly girl bi a
Fly girl bi a
M’ani wɔ mu
Ɔse ɔntumi ne mennyɛ hwee biom
Ntumi nnyɛ hwee biom
Deɛn na mayɛ aa
Ɔntumi nka
Yiee
Deɛn na mayɛ
Me bisa no aa ɔntumi nka

I gave you my all and look at what you did to me
Ya ko aa ko aa ko aa nanso
Wonnim baako sei
Odo ee odo ee babee
Wo nkoaa
Hmm, odo asisi me aa
Odo adaadaa me aa
Anka me nfa nhy3 hwan nsam
Hwan mpo na 3dc me aa
Dabi dabi 3d3y3 wo s3
Cin cini y3b3 bu wo at3n
Dabi dabi me nso m3ka m’as3m
Aa aaa

Fly girl bi a
Fly girl bi a
M’ani wɔ mu
Ɔse ɔntumi ne mennyɛ hwee biom
Ntumi nnyɛ hwee biom
Deɛn na mayɛ aa
Ɔntumi nka
Yiee
Deɛn na mayɛ
Me bisa no aa ɔntumi nka
(Ɔdɔ no asa)
Fly girl bi a
Fly girl bi a
M’ani wɔ mu
Ɔse ɔntumi ne mennyɛ hwee biom
Ntumi nnyɛ hwee biom
Deɛn na mayɛ aa
Ɔntumi nka
Yiee
Deɛn na mayɛ
Me bisa no aa ɔntumi nka

I didn’t know
That you will treat me this way
You treat me this way
Ɛna wonnom me sɛ “This way”
Chocolate drink
Skin tight
Diamond ring
Meyɛɛ nea wopɛ biaa
M’abɔ akɔhoma no wode akɔtɔ wig
Oh no
Ɔkwasea anite aa na agrɔ agu
Sɛ me nni fie aa na berbia awu
Ne mpena dada no hyɛ hɔ
Me sane na ɔɔbɔ ne pɔ
Hohoɔ mawe akokɔ aa n’ani abɔ
Swɛntie ne ɔwam atikɔpɔ
Kwan tenten awareɛ yɛnkɔ
Asurobokyie ɔde nensa awɔ m’ani sei
Sɔ sɔ sɔ sɔ sɔ
Kala bi adaadaa me
W’ama nnisuo ataataa me
M’ankc me nana ayie
W’ama abusuafoc nso taataa me
Korkor
W’adaadaa me
W’ama nnisuo ataataa me
M’ankɔ me nana ayie
W’ama abusuafoc nso taataa me
W’adaadaa me
W’adaadaa me
W’adaadaa me
W’ama nnisuo ataata me
Meho apaepae me
Ahhhh

Related posts

close

Ad Blocker Detected!

Hey! We know you don't like ads but that's the only way to keep us running

Refresh